Huishoudelijk reglement

For an English version of the Domestic Regulation please click here

De “Vereniging van Eigenaren Statendam” te Rotterdam; hierna te noemen : Vereniging.

De Vereniging vertegenwoordigt 92 appartementen met berging, 1 kantoor-/bedrijfsruimte en 58 garage-parkeerplaatsen; totaal 151 appartementsrechten.
In het appartementencomplex bevinden zich eigenaren, huurders en gebruikers.

Artikel 1, Doel van de Vereniging
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en wel met name het beheer van het gebouw, zomede de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken.

Artikel 2, Het huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld, ingevolge artikel 44 van het “Reglement van Splitsing” dat opgenomen is in de notariële splitsingsakte van het appartementencomplex “Statendam” gelegen aan de Eric Kropstraat 2 – 200 te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie Q nummer 5801, ter regeling van :

  • Het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken;
  • Het gebruik van privé gedeelten;
  • De orde van de vergadering van Eigenaren; hierna te noemen : Vergadering;
  • Wanneer in een passage van dit reglement uitsluitend wordt gesproken over een eigenaar, dan wordt tevens bedoeld een huurder of een gebruiker;
  • Al hetgeen naar het oordeel van de Vergadering regeling behoeft, voor zover dit niet reeds in het “Reglement van Splitsing” is geregeld.

De regels bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek zijn in het Huishoudelijk Reglement opgenomen en maken daar deel van uit. Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement, die in strijd zijn met de Wet of het “Reglement van Splitsing”, worden als niet geschreven gehouden.

Eigenaren van appartementsrechten worden geacht het Huishoudelijk Reglement te kennen en zich daaraan te onderwerpen. Indien de eigenaar het appartement niet zelf bewoont, is het de plicht van de eigenaar de huurder of gebruiker op de hoogte te stellen van dit Huishoudelijk Reglement. Ook de huurder of gebruiker dient zich volledig te onderwerpen aan het Huishoudelijk Reglement. De eigenaar blijft echter hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 3, Vergadering van Eigenaren
De voorzitter is belast met de leiding van de Vergadering van de Vereniging. Bij zijn afwezigheid voorziet de penningmeester of enig ander bestuurslid in de leiding.
De Vergadering vindt plaats tenminste eenmaal per jaar vóór 1 mei te Rotterdam. Tijdens de jaarlijkse Vergadering zijn het jaarverslag, de exploitatierekening, de begroting en het reservefonds (voor groot onderhoud) vaste punten op de agenda.
De hoogte van de maandelijkse bijdrage voor onderhoud en servicekosten wordt tevens voor één jaar vastgelegd.

Artikel 4, Overtredingen
Bij overtreding van een bepaling van de Wet, het “Reglement van Splitsing” en/of het Huishoudelijk Reglement, hetzij door een eigenaar, huurder of gebruiker, kan artikel 29 van het “Reglement van Splitsing” worden toegepast.
Voor alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement of het “Reglement van Splitsing” niet voorziet, beslist de Vergadering.

Artikel 5, Parkeergarage
1 De parkeergarage dient uitsluitend gebruikt te worden voor het stallen van motorvoertuigen binnen het parkeervak.
2 Auto’s met een LPG-installatie mogen alleen in de parkeergarage gestald worden, indien zij een keuringscertificaat hebben van een erkende instantie. Aan de LPG-installatie mag niet in de parkeergarage worden “gesleuteld”.
3 De parkeergarage mag niet als werkplaats worden gebruikt, noch als opslagplaats voor goederen, zoals bijvoorbeeld imperiaals, losse hoedenplanken, transportlorries.
4 Het is niet toegestaan om auto’s in de parkeergarage te wassen.
5 Bij verlies van de handzender, ten behoeve van toegang tot de parkeergarage, wordt het bestuur direct op de hoogte gesteld. De hieruit voortvloeiende kosten voor aanpassing zijn voor rekening van de eigenaar.

Artikel 6, Overlast
1 De eigenaar is gehouden zorg te dragen voor de rust in het gebouw en voorts een niet storend gebruik van geluidsapparatuur te maken. Ter bevordering van de rust is het uitsluitend toegestaan overlastgevende werkzaamheden te verrichten zoals boren, timmeren, zagen enz. tussen :
– Maandag t/m vrijdag, van 8:00 uur AM tot 10:00 uur PM.
– Zater- & algemeen erkende feestdagen, van 10:00 uur AM tot 10:00 uur PM.
– Zondagen, van 12:00 uur AM tot 8:00 uur PM.
2 Het is niet toegestaan de algemene ruimten als speelplaats te gebruiken.
3 Het is niet toegestaan (brom-)fietsen, autopeds, scootmobiels, rollators, speelgoed, schilderijen, planten, vuilniszakken of enig ander voorwerp in de algemene ruimten te plaatsen of te monteren.
4 Het is niet toegestaan ongewenst materiaal afkomstig uit brievenbussen te deponeren in de algemene ruimten, met name de entreehal.
5 De eigenaar dient zorg te dragen, dat huisdieren op geen enkele wijze overlast bezorgen aan medebewoners. In de algemene ruimten mogen zich uitsluitend aangelijnde huisdieren bevinden of vervoer per kooi.
6 Het is verboden in de algemene ruimten te roken.
7 Het is niet toegestaan om het rioleringssysteem te gebruiken voor het lozen van stoffen of materialen, die verstoppingen en/of verontreinigingen (kunnen) veroorzaken.
8 Het barbecuen op eigen balkon of dakterras is toegestaan. Gebruik bij voorkeur een electrische barbecue. Informeer omwonenden over het tijdstip, maar zorg ook dat de overlast beperkt blijft.

Artikel 7, Vloerbedekking

De Vereniging staat toepassing van harde vloerbedekking toe onder de volgende stringente voorwaarden :

1 Bij toepassing van harde vloerbedekking in een appartement, dient de isolatie-index voor contactgeluid tussen de ruimten waarin deze vloerbedekking wordt aangebracht en  aangrenzende appartementen te voldoen aan een Ico van ten minste +10 dB volgens NEN 5077:2001.
2 Indien een eigenaar geluidsoverlast ondervindt tengevolge van de harde vloerafwerking van een aangrenzend appartement, dan wendt hij /zij zich tot de veroorzaker en treedt met hen in overleg, teneinde overeenstemming te bereiken over te nemen maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast.
3 Indien de veroorzaker weigert te overleggen en/of maatregelen te nemen, danwel onvoldoende maatregelen neemt, dan wendt de klagende eigenaar zich tot het bestuur van de Vereniging, met het verzoek om bemiddeling.
4 Indien de aanwezigheid van harde vloerbedekking, ondanks de gegeven garantie toch aantoonbaar overlast veroorzaakt, dient de veroorzaker van overlast meteen maatregelen te nemen, zoals het bestuur of de Vergadering die formuleert, om overlast te voorkomen.
De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de veroorzaker van overlast.
5 Aantoonbaar overlast wordt beoordeeld door het bestuur. Het bestuur kan een ad hoc commissie van minimaal drie bewoners van drie appartementen samenstellen, waarin de klager en de vermeende veroorzaker van overlast geen deelnemers zijn. Indien bewoners van meerdere appartementen klagen over een bepaald appartement, is de overlast in principe reeds aangetoond. Rapporten over geluidsmetingen zijn niet zonder meer het criterium.
6 Artikel 17 lid 6 van het Reglement van Splitsing is eveneens van toepassing.

Artikel 8, Bevuiling
1 De eigenaar is gehouden zorg te dragen voor orde en netheid in en om het gebouw. Zij dienen het bevuilen of het doen bevuilen van gemeenschappelijke ruimten te voorkomen. Indien dit toch gebeurt, dan kan het bestuur opdracht geven aan derden voor een schoonmaakbeurt. De hieraan verbonden kosten worden bij de nalatige eigenaar in rekening gebracht.
2 In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten tot een rechtsgang, zoals beschreven in artikel 24 van dit reglement.

Artikel 9, Apparatuur ten algemene diensten
1 Het is verboden om collectieve installaties eigenmachtig in- of uit te schakelen. Storingen dienen aan het bestuur doorgegeven te worden. De kosten voor het verhelpen van storingen ontstaan door eigenmachtig optreden, worden bij de veroorzaker in rekening gebracht.
2 De eigenaar is verantwoordelijk voor het regelmatig onderhoud aan de mechanische ventilatie van het appartement, zoals het reinigen van de afzuigventielen en het schoepenrooster in de unit. Het advies luidt minimaal eenmaal per jaar.
3 Het is niet toegestaan om een afzuigkap met motor aan te sluiten op de mechanische ventilatie.

Artikel 10, Daken
Het is niet toegestaan zich op daken te begeven. Deze zijn slechts toegankelijk met toestemming van het bestuur en uitsluitend voor inspectie en onderhoud. Dit mede in verband met het ontstaan van eventuele schade aan de dakbedekking en met de ARBO-voorschriften over Veilig werken op daken.

Artikel 11, Schade aan gemeenschappelijke zaken
Alle schade en kosten, voortvloeiende uit het niet naleven van enige bepaling van het “Reglement van Splitsing” danwel van het Huishoudelijk Reglement, zijn voor rekening van de in overtreding zijnde eigenaar, terwijl na een eerste sommatie tot herstel het bestuur gemachtigd is de door de eigenaar veroorzaakte schade te (doen) herstellen voor rekening van de in gebreke zijnde eigenaar.

Artikel 12, Schademelding
Indien gebreken of schade aan het gebouw geconstateerd worden, dienen deze zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij het bestuur. Als u buiten het bestuur om reparaties laat verrichten, kunnen de kosten voor uw rekening komen.

Artikel 13, Naambordjes
Het aanbrengen van de uniforme naambordjes op het bellentableau wordt verzorgd door het bestuur. Het eerste bordje wordt kosteloos aangebracht. Tussentijdse vervangingen of wijzigingen komen voor rekening van de aanvrager.

Artikel 14, Gevaarlijke stoffen
Het is verboden in de appartementen, bergruimten, gemeenschappelijke ruimten of parkeergarage brandbare, explosieve, giftige en/of wettelijk verboden stoffen op te slaan. Uitgezonderd normale hoeveelheden voor huishoudelijk gebruik.

Artikel 15, Uiterlijke veranderingen
Het is de eigenaar verboden om uiterlijke veranderingen buitenshuis aan te brengen. Een schotelantenne of airco-installatie mag uitsluitend geïnstalleerd worden uit het zicht op het terugliggende warandagedeelte en na goedkeuring van het bestuur.
Het is niet toegestaan op balkon, waranda of dakterras een bergruimte of andere opstallen te plaatsen.
Voor plaatsing van buitenzonwering, rolluiken, vlaggenstok, schotelantenne, airco-installatie e.d. dienen de eigenaars de instructies van het bestuur op te volgen.
Het zichtbaar aanbrengen aan de buitenzijde van reclame in de vorm van uithangborden, spandoeken, affiches e.d. is niet toegestaan. Enige uitzondering is één verkoopaffiche voor het appartement in bescheiden vorm.

Artikel 16, Zonwering
Het aanbrengen van zonwering is toegestaan volgens de volgende specificaties:

  • Mechaniek: Fabrikaat Mado, type Tournesol, kleur RAL7021.
  • Vereiste kleur van het doek is oker, kleurnummer 34939 van merk Swela

Bij bestuur is informatie in te winnen over een leverancier.

Artikel 17, Wasgoed e.d.
Verzocht wordt om het droogrek met het wasgoed zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. In geen geval het droogrek aan het balkonhek ophangen. Hiermee is ook het monteren van drooglijnijzers aan het balkonhek niet toegestaan.

Artikel 18, Containerruimte
In de containerruimte zijn containers geplaatst. Deze mogen uitsluitend gebruikt worden  voor de zaken waarvoor ze bedoeld zijn. Het is verboden om zaken naast de containers te deponeren. Zie artikel 8 van dit reglement als vervuiling toch plaatsvindt.

Artikel 19, Water en electriciteit
Water en elektriciteit in de algemene ruimten mogen slechts in zeer beperkte mate voor privé-doeleinden worden gebruikt. Hierbij valt te denken aan het stofzuigen van het binnengalerijgedeelte of het boren, zagen, schuren in het bergingsgedeelte.

Artikel 20, Wasmachine en vaatwasser
Wasmachine- en vaatwasseraansluiting moeten zijn voorzien van een mechanisch waterslot, zodat bij storing de schade door wateroverlast beperkt blijft.

Artikel 21, Veiligheid
1 De vluchtweg vanuit de binnengalerijen over de daken naar het lage trappenhuis is uitsluitend aan dit doel voorbehouden.
2 De centrale entreedeur mag uitsluitend geopend worden voor bekende bezoekers.
3 De eigenaar dient bij het passeren van de centrale entreedeur geen onbekende binnen te laten.
4 Kooplieden, venters, vertegenwoordigers, colporteurs e.d. dienen geen toegang tot het gebouw te krijgen.
5 De eigenaar van een parkeerplaats in de garage dient er op toe te zien dat bij het passeren van de vouwdeuren geen onbevoegden de parkeergarage betreden.

Artikel 22, Bij afwezigheid
Bij afwezigheid van langer dan drie maanden wordt het bestuur op de hoogte gesteld van een contactadres of -telefoonnummer. Dit in verband met calamiteiten.

Artikel 23, Debiteurenincasso
Indien de appartementseigenaar, eigenaar van een parkeerplaats of eigenaar van de bedrijfsruimte nalatig blijven met betaling van de servicekosten, worden de vorderingen uit handen gegeven aan een deurwaarder.
Het administratiekantoor is in voorkomende gevallen gemachtigd tot het instellen van rechtshandelingen, alsmede het aangaan van rechtsvorderingen.
Alle uit deze voortkomende rechtshandelingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de nalatige debiteur en/of cessionaris.    

Artikel 24, Geschillen
Indien ten aanzien van het bepaalde in dit Huishoudelijk Reglement door het bestuur een beslissing is genomen en deze mondeling aan een eigenaar is medegedeeld, kan deze eigenaar verlangen, dat deze beslissing binnen vijf dagen schriftelijk wordt bevestigd.
Binnen een maand na de datum van de schriftelijke bevestiging kan betrokkenen in beroep gaan bij de Vergadering door middel van een aangetekend schrijven aan het bestuur.
Het beroep wordt op de eerstkomende Vergadering behandeld. De daarop genomen beslissing is voor het bestuur en eigenaar bindend.

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking op 12 maart 2009, nadat dit door de Vergadering is aangenomen.

Aldus vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Statendam van de Eric Kropstraat 2 – 200 te Rotterdam.